Golfstores personvernspolicy

1. Innledning

Ditt privatliv og digitale sikkerhet er viktig for oss på Golfstore Group Economic Association, org. 769627-9244 («Golfstore»). Du skal alltid føle deg trygg når du sender inn personlig informasjon til Golfstore. Golfstore er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, og du kan når som helst kontakte oss for å stille spørsmål vedrørende håndtering av dine personopplysninger (se våre kontaktopplysninger, punkt 8). Du er ikke pålagt å opplyse personlige data til oss, med unntak av at dette er lovpliktig, men hvis dette ikke skjer, kan det bety at vi ikke kan inngå avtale med deg, fullføre avtalene våre, sende nyhetsbrev, tilbud, etc.

Disse personvernreglene («Personvernregler») gjelder fra 25. mai 2018, og har til hensikt å informere deg om vår behandling av dine personlige opplysninger og for å informere deg om dine rettigheter i forbindelse med dette.

Personopplysninger innebærer all den informasjonen som kan være direkte eller indirekte knyttet til en levende fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre og IP-adresser.

All informasjon vi samler om deg er knyttet til vår virksomhet, og vi bruker ikke informasjonen til noe annet.
Golfstore vil alltid overholde gjeldende lover som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, inkludert personopplysningsloven (også kjent som GDPR), databeskyttelsesloven og andre aktuelle lover eller forskrifter.

2. Behandling av dine personopplysninger

2.1 Hvilke personopplysninger samler Golfstore inn om deg?

Golfstore samler i hovedsak inn følgende personopplysninger om deg når du kontakter oss på vår hjemmeside Golfstore.se:

  • For- og etternavn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Firmaadresse eller hjemmeadresse

2.2 Når og til hvilke formål samler vi inn dine personlige opplysninger?

2.2.1 Ved påmeldinger til konkurranser som arrangeres av Golfstore
Når du registrerer deg til å delta i noen av våre konkurranser, samler vi inn personopplysninger om deg, som navn, adresse, telefonnummer og e-post. Dette gjør vi for at du skal kunne delta i konkurransen og motta eventuelle premier (interesseavveiing).

Dine personlige opplysninger blir lagret så lenge konkurransen pågår og til Golfstore har utnevnt en vinner.

2.2.2 Ved kjøp av gavekort hos Golfstore
Når du kjøper et gavekort hos oss via hjemmesiden vår, samler vi inn personlige opplysninger om deg. Denne informasjonen består av ditt for- og etternavn, telefonnummer, firma eller hjemmeadresse samt e-postadresse. Vi behandler dine personlige opplysninger for at du skal kunne kjøpe gavekortet og for at vi skal kunne oppfylle kjøpsavtalen vi inngår når du kjøper gavekortet ditt hos oss.

Dine personlige opplysninger vil bli lagret i 10 år for at Golfstore kan beskytte seg mot eventuelle rettslige krav.

2.2.3 Ved forespørsel om mottakelse av nyhetsbrev
Når du ber om å motta Golfstore sitt nyhetsbrev, samler Golfstore ditt for- og etternavn samt e-post. Vi gjør dette for at vi kan sende nyhetsbrevene i henhold til dine ønsker.

Når du velger å motta et nyhetsbrev fra oss, gir du ditt samtykke til å motta slike nyhetsbrev. Ditt samtykke er helt frivillig.

Golfstore lagrer kun dine personlige opplysninger så lenge vi har ditt samtykke til dette. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å avslutte abonnementet på nyhetsbrevet eller kontakte oss (se kontaktinformasjon i kapittel 8).

2.2.4 Ved spørsmål vedr. support, feedback, klager eller lignende
I tillegg til det som er nevnt i punktene 2.2.1-2.2.2, kan Golfstore samle inn dine personlige opplysninger når du kontakter oss via vårt kontaktskjema på  nettsiden. De  personlige opplysningene består av for- og etternavn, telefonnummer og e-post, samt årsaken til at du kontakter oss. Vi gjør dette for å kunne hjelpe deg med ditt spørsmål og for å dra mest nytte av dine interesser.

Informasjonen vil bli lagret hos oss under saksbehandlingen. Informasjonen kan bli lagret lenger hos oss enn under saksbehandlingen hvis spørsmålet vedrører et juridisk krav du har til oss, og vi må derfor lagre informasjonen for å beskytte oss mot et slikt krav.

2.3 Spesielt vedr. interesseavveiing

Informasjonen i punktene 2.2.1 og 2.2.4 behandles av Golfstore med den begrunnelsen at Golfstore etter grundig vurdering er kommet til den konklusjon at for ulike typer markedsføringsformål og for support- og informasjonsgivning har vi en interesse i å kunne markedsføre oss og gi deg support slik at du får best mulig opplevelse av nettstedet vårt. Vi skal kunne hjelpe deg når du kontakter oss, og behandlingen er nødvendig for vår og din interesse i denne prosessen. Vi har også interesse i å behandle dine personopplysninger for å kunne tilby og administrere tjenester, for eksempel når du registrerer deg til en av våre konkurranser. Med bakgrunn i dette har Golfstore vurdert at interessen for å kunne behandle dine personopplysninger overgår interessen for ikke å få dem behandlet.

Vær imidlertid oppmerksom på at du kan motsette seg behandlingen av dine personlige opplysninger når som helst, basert på en interesseavveiing. Golfstore skal i dette tilfellet avbryte behandlingen dersom ikke annet juridisk grunnlag for fortsatt behandling gjelder.

3. Hvordan deler vi informasjon med andre selskap?

Vi deler informasjonen din med en rekke partnere for å gi deg de tjenestene som kreves for varsling ved interesse. For eksempel får APSIS (nyhetsbrevverktøy/system) tilgang til informasjon slik at Golfstore kan sende nyhetsbrev.

Golfstore bruker en rekke database- og programvareleverandører til å håndtere kommunikasjonen meg deg så enkelt som mulig. Vi inngår alltid avtaler med disse eksterne partene vedr. privatliv og overholder kravene i gjeldende lov om hvordan du overfører personopplysninger og hvordan disse kan behandles. Dette garanterer sikkerhet og personvern iht. dine personlige opplysninger.

4. Overføring til andre land

APSIS
Golfstore overfører ikke dine personlige data til et hvilket som helst land utenfor EU eller EØS.

5. Dine rettigheter

Det er vår plikt å behandle personlige opplysninger som er korrekte, relevante og nødvendige med hensyn til vårt formål, og du har rett til å kontrollere at dette er gjort. Golfstore er ansvarlig for at behandlingen av dine personopplysninger er i samsvar med gjeldende lovgivning.

Golfstore vil på forespørsel eller på eget initiativ rette, slette eller supplere informasjon som er funnet feilaktige, ufullstendig eller misvisende.

Hvis du ønsker å bruke noen av dine rettigheter, vennligst kontakt oss. Du finner våre kontaktopplysninger i Seksjon 8. Du har rett til å:

5.1. Få tilgang til dine personlige opplysninger.

På forespørsel vil vi informere om personopplysningene som vi behandler om deg så snart som mulig og senest innen 30 dager etter vi har mottatt din varsel om tilgang.

Dette betyr at du har rett til å motta, gjennom en skriftlig søknad, et utdrag fra registeret hvor personopplysninger om deg er registrert, formålet med behandlingen og hvem informasjonen skal gis til eller offentliggjøres for. Du har også rett til å motta informasjon om hvor dataene er hentet dersom personopplysninger ikke er hentet fra deg, forekomsten av automatisk beslutningstaking (inkludert profilering) og den forutsagte perioden hvor dataene blir lagret eller kriteriene som brukes til å fastsette denne perioden.

Du har også rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles.

5.2. Krav om korreksjon av dine personopplysninger.

På forespørsel vil vi rette opp feil eller ufullstendig informasjon vi har om deg så snart som mulig og senest innen 30 dager etter mottak av korreksjonsvarsel.

5.3. Krav om sletting av dine personopplysninger.

Vivil etter din forespørsel om sletting fjerne dine personlige opplysninger så snart som mulig og innen 30 dager etter mottak av din forespørsel hvis dine opplysninger ikke lenger er nødvendige for det formålet som de ble samlet inn til.

Det kan være årsaker til at vi ikke umiddelbart kan slette dine personlige opplysninger. Vi vil da informere deg om det juridiske grunnlaget for og det aktuelle formålet med fortsatt behandling.

5.4. Krav om begrensning av behandling.

Du har rett til å få dine personlige opplysninger merket slik at de kun kan behandles for bestemte avgrensede formål. For eksempel kan du be om begrensning når du mener at opplysningene er feil, og du har bedt om en rettelse som ovenfor. Mens nøyaktigheten av opplysningene undersøkes vil behandlingen være begrenset.

Golfstore vil informere deg om undersøkelsen har konkludert med at behandlingen skal være begrenset. Vi vil sørge for nødvendige rettelser eller sletting av data, samt begrensning av behandling av opplysninger også gjøres av de selskapene som Golfstore har gitt dine personlige opplysninger til (se punkt 5 ovenfor).

5.5. Krav om dataportabilitet.

Du har rett til, under visse forhold, å trekke ut og overføre dine personlige data i et strukturert, allment og maskinlesbart format til en annen personopplysningsansvarlig.

5.6. Innvending mot persondatabehandling som utføres med støtte av interesseavveiing.

Du kan motsette deg behandling hvis den er basert på en interesseavveiing. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette behandlingen hvis det er berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser. I så fall vil vi informere deg om årsakene til dette.

5.7. Krav om at vi slutter å behandle dine personlige opplysninger for direkte markedsføring.

Du har alltid rett til å motsette deg direkte markedsføring via e-post til info@golfstore.se. Når vi mottar din innsigelse, vil vi avslutte behandlingen av dine personlige opplysninger for slike markedsføringsformål.

5.8. Klage på vår behandling av dine personopplysninger og overholdelse av loven til datainspeksjonen.

Du har alltid rett til å motsette deg direkte markedsføring via e-post info@golfstore.se. Når vi mottar din innsigelse, vil vi avslutte behandlingen av dine personlige opplysninger for slike markedsføringsformål.

Vær oppmerksom på at datatilsynet skifter navn til personvernmyndighetene per 25. mai 2018.

6. Sikkerhet

Du bør alltid kunne føle deg trygg når du sender inn dine personlige opplysninger til oss. Golf Store har derfor satt inn de sikkerhetstiltakene som kreves for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting, og har sørget for at våre leverandører av tekniske tjenester opprettholder et meget høyt teknisk nivå for å sikre den tekniske infrastrukturen som dine personopplysninger er håndtert i. Tiltak for å øke sikkerheten foregår f.eks. via kryptert forbindelse, adgangskontroll, brannmur og antivirus samt tydelige og for formålet tilpassede policy og retningslinjer som etableres og opprettholdes, så vel som fysiske sikkerhetsanordninger i form av brann- og vannbeskyttelse.

Det er viktig for oss at informasjonen om våre kunder er beskyttet. Selv om vi tar forholdsregler for beskyttelse av data, så er ingen sikkerhetsanordninger helt sikre, og vi kan derfor ikke garantere sikkerheten for dine personopplysninger 100 %.

Hvis vi skulle miste kontrollen over dine personlige opplysninger av sensitiv karakter, som for eksempel personnummer, vil vi varsle deg om dette umiddelbart og innen 72 timer fra vi oppdager hendelsen.

7. Endringer i personopplysningsloven

Noen ganger gjør vi endringer i personopplysningsloven. Hvis vi gjør vesentlige endringer i personopplysningsloven, sender vi deg en klar beskjed om dette ut i fra hva som passer i forhold til omstendighetene, f.eks. ved å sende deg en e-post eller en tekstmelding, eller via en Pop Up-informasjon som vises før du åpner Golf Store-nettsiden. I noen tilfeller vil vi varsle deg på forhånd, og din fortsatte bruk av nettstedet etter at endringene er gjort vil være en godkjenning av endringene. Vær derfor oppmerksom på at du leser alle slike meldinger nøye.

Om du ikke vil fortsette å bruke nettstedet eller ikke vil at vi skal fortsette å behandle dine personlige opplysninger i interesseregisteret i samsvar med den nye versjonen av personvernreglene, kan du varsle oss og vi vil slette dine personlige opplysninger innen 30 dager etter varsel fra deg. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke kan slette data hvis det er juridiske årsaker til videre behandling. I så fall vil vi informere deg om årsakene til fortsatt behandling.

8. Kontaktopplysninger

Takk for at du har lest vår personvernspolicy. Hvis du har spørsmål til denne, er du velkommen til å kontakte oss!

Personopplysningsansvarlig
Golfstore Group Ekonomisk förening

Adress
Kompanigatan 29 B
235 29 Vellinge

Telefon
+46(0)40-429500

E-post
info@golfstore.se